Kích cỡ lớp học

Tỷ lệ sinh viên-giảng viên đại học, mùa thu 2018

Sinh viên mỗi khoa: 12: 1 (giảng viên toàn thời gian, bồi thường, giảng dạy)

Tỷ lệ các khóa học đại học có ít hơn sinh viên 30: 98%
Tỷ lệ các khóa học đại học có ít hơn sinh viên 50: 100%