Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của chúng tôi

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Sức khỏe và sức khỏe tuyệt vời cho tất cả trong một thế giới mà không có sự khác biệt về sức khỏe.

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH
Trường Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew là một trường đại học trung lập chuyên nghiệp, cam kết đào tạo các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp về sức khỏe và công bằng xã hội cho những người không được hỗ trợ thông qua giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ lâm sàng và cộng đồng xuất sắc hôn ước.

GIÁ TRỊ
cộng đồng - Tại CDU, cộng đồng bao gồm các nhóm chưa được khám phá, thiếu nguồn lực và không được trình bày đại diện như ở Nam Los Angeles và trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi sự bất bình đẳng về sức khỏe. Là một giá trị, "cộng đồng" là tinh thần ràng buộc truyền cảm hứng và thúc đẩy cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi trong việc chuẩn bị các chuyên gia y tế dành riêng cho công bằng xã hội và công bằng y tế.

Lãnh đạo - Tại CDU, chúng tôi tự chịu trách nhiệm và xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân của chúng tôi là chất xúc tác cho sự thay đổi cần thiết để giảm thiểu và loại bỏ sự chênh lệch về sức khỏe. Là một giá trị, “sự lãnh đạo” có nghĩa là chúng ta nắm lấy vai trò của mình như là một người tiên phong trong giáo dục và nghiên cứu sức khỏe.

Xuất sắc - Tại CDU, sự xuất sắc là hiệu suất chất lượng cao nhất trong các hoạt động, tương tác, hoạt động và dịch vụ của chúng tôi đối với cộng đồng của chúng tôi. Sự xuất sắc gọi ham muốn thách thức và vượt qua nguyên trạng. Là một giá trị, “sự xuất sắc” đại diện cho sự biến đổi mà chúng ta tìm kiếm trong chính chúng ta và trong các sinh viên, giảng viên và nhân viên của chúng ta.

Đa dạng - Tại CDU, sự đa dạng được xác định bởi nhiều quan điểm và ý tưởng, đa số các nền văn hóa, đa dạng sắc tộc, và sự khác biệt trong các cá nhân trong cộng đồng của chúng ta. Là một giá trị, "sự đa dạng" đại diện cho một yếu tố tinh túy của nhân loại và công lý xã hội cho tất cả mọi người.

Tính toàn vẹn - Tại CDU, tính toàn vẹn là sức mạnh của nhân vật cần thiết để giữ đúng với giá trị của chúng tôi ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh. Là một giá trị, "tính toàn vẹn" đang tiến hành giáo dục đáng tin cậy, đạo đức và tôn trọng, nghiên cứu, lâm sàng, và các dịch vụ khác trong cam kết cam kết của chúng tôi với các cộng đồng chưa được phục vụ.

Lòng từ bi - Tại CDU, lòng bi mẫn là sự đồng cảm đối với những hoàn cảnh và những dự đoán của những người có hoàn cảnh khó khăn. Như một giá trị, “lòng thương xót” thúc đẩy chúng ta nghe những điều vô lý, buộc chúng ta phải bênh vực cho kẻ bị áp bức, và bắt buộc chúng ta phải tìm kiếm sự đền bù cho kẻ bị tước đoạt.

Kế hoạch chiến lược 2016-2020