Cán bộ của Đại học

Đội ngũ quản lý điều hành

  • David M. Carlisle, MD, PhD chủ tịch và giám đốc điều hàng
  • Steve O. Michael, Tiến sĩ Phó chủ tịch điều hành các vấn đề học tập và giám đốc
  • Carl A. McLaney, MPA Phó Chủ tịch Tài chính và Giám đốc Kinh doanh
  • Angela L. Minniefield, MPA Phó chủ tịch cấp cao của sự tiến bộ, phát triển chiến lược và đối ngoại
  • Jay Vadgama, PhD Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và y tế
  • John W. Patton, Jr., Esq. Tổng Cố vấn và Thư ký Hội đồng Quản trị
  • Sylvia Drew Ivie, JD Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống về quan hệ cộng đồng