Tư vấn

Dự án mục tiêu

Nếu bạn muốn phát triển và hoàn thiện dự án học bổng giáo dục cho bản thân hoặc mục tiêu của nhóm, OFDA hỗ trợ nỗ lực có chủ đích của bạn thông qua việc giới thiệu, kết nối và hỗ trợ các nguồn lực trong khuôn viên trường.

Thiết kế hướng dẫn

  • Phát triển chương trình giảng dạy: Dự án đánh giá chương trình khóa học mùa xuân năm 2021 của CDU
  • Thiết kế khóa học: Đánh giá và thiết kế khóa học dựa trên Vấn đề Chất lượng
  • Thiết kế khóa học hòa nhập: Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập
  • Thiết kế học tập đa phương tiện: Video hướng dẫn tương tác, podcast và hình ảnh động hướng dẫn.
  • Hướng dẫn phân biệt: Lập kế hoạch, Tổ chức và Đánh giá
  • Liên Hệ: huazheng@c domainsu.edu

Ban thảo luận của Khoa

OFDA khuyến khích các cộng đồng học tập tự trị của các giảng viên CDU thảo luận với các tài năng và nguồn lực trong khuôn viên trường trong các lĩnh vực.