Ban Quản Trị

Người được ủy thác Emeriti

Lịch họp hội đồng quản trị của hội đồng quản trị 2019
Cuộc họp được tổ chức 8: 00 am - 11: 30 am trừ khi có quy định khác

  • Thứ Ba, Tháng Hai 12
  • Thứ ba Tháng Tư 9
  • Thứ ba, tháng Sáu 4
  • Thứ ba tháng mười 8
  • Thứ Ba, Tháng mười hai 10

Ban ủy ban:

Ủy ban các vấn đề học thuật
Chủ tọa: Patrick Dowling, MD, MPH
Mohsen Bazargan, Tiến sĩ (Khoa Quản trị)
James Rosser, PhD
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Marvin O'Quinn, MPH, Chủ tịch (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
Steve O. Michael, Tiến sĩ
John W. Patton, Jr., Esq.
Deborah Prothrow-Stith, MD
Hector Balcazar, PhD, MS
Diane Breckenridge, Tiến sĩ, MSN, RN, ANEF
Jinny Oh, EdD
Lola Ogunyemi, PhD
Jay Vadgama, PhD
William Shay, PhD

Ủy ban Kiểm tra và Tuân thủ
Chủ tọa: Howard A. Kahn, MA
Vidya Kaushik, MD
B. Kathlyn Mead, MBA
Arthur J. Ochoa, Esq., Chủ tịch (Ex-Offermo)
Nhân viên CDU
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Karen Carr, JD
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Ủy ban Phát triển
Chủ tọa: Arthur J. Ochoa, Esq.
Vidya Kaushik, MD
Candace Bond McKeever, MBA
B. Kathlyn Mead
Clarence Shields, MD
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Harding Young, MD
Nhân viên CDU
Đồi Jasmine
Angela Minniefield, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Ban chấp hành
Chủ tọa: Nghệ thuật J. Ochoa, Esq
Phó chủ tịch: John M. Yamamoto, Esq
Patrick Dowling, MD, MPH
David M. Carlisle, MD, Tiến sĩ (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
John W. Patton, Jr., Esq.

Ban tài chính
Chủ tọa: Andrew Leeka, MBA, MPH
Thomas Priselac, MPH
David M. Carlisle, MD, PhD
Vidya Kaushik, MD
Marvin O'Quinn, MPH, Chủ tịch (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.
Bruce Johnson

Ủy ban quản trị và đề cử
Chủ tọa: John M. Yamamoto, Esq.
Howard Kahn, MA
Arthur Ochoa, JD
James Rosser, PhD
David M. Carlisle, MD, PhD
Marvin O'Quinn, MPH, Chủ tịch (Ex-Officio)
Nhân viên CDU
John W. Patton, Jr., Esq.

Báo cáo Hội đồng