Gặp Nhóm

Enrique Olmos

Aaron Weathersby

Chánh văn phòng thông tin

Sang Nguyen

Kelvin Bustillo

Quản lý, Quản trị mạng / Hệ thống

Enrique Olmos

Enrique Olmos

Kiến trúc sư an ninh

Sang Nguyen

Sang Nguyen

Application Manager

Claudia Ramirez

Claudia Ramirez

Helpdesk Supervisor

Rick Wu

Rick Wu

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Usman Usman

Usman Usman

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Erik Fleming

Erik Fleming

SharePoint Programmer / Trợ lý giáo sư

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Hồng Tân

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu