Thư viện Vị trí Tạm thời Trong quá trình Xây dựng

Liên Hệ

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Thư viện Khoa học sức khỏe
Tòa nhà Cobb

1731 E. 120th St.
Los Angeles, CA 90059
(323) 563-4869 (điện thoại)
(323) 563-4861 (fax)