Thông tin quan tâm của sinh viên

Các chính sách của Đại học đối với các khiếu nại về học thuật và phi học thuật được công bố trong Danh mục Đại học.

Bộ phận sinh viên hoàn toàn cam kết với hạnh phúc và mối quan tâm của tất cả học sinh. Đại học Charles R. Drew tự hào tự xác định mình là một cơ sở sinh viên làm trung tâm và tất cả sinh viên đại học được hưởng một hình thức giao tiếp ẩn danh an toàn với trường để thể hiện bất kỳ đề xuất và mối quan tâm nào mà sinh viên có thể có. Học sinh được khuyến khích tiếp cận với các vấn đề của học sinh về những vấn đề này tại studentaffairs@cdrewu.edu.

Nếu một sinh viên muốn ẩn danh tiếp cận với Bộ phận sinh viên với một câu hỏi, gợi ý và / hoặc khiếu nại, chúng tôi có một hộp gợi ý trực tuyến cho phép sinh viên trực tiếp nhắn tin cho bộ phận của chúng tôi với ẩn danh hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu một sinh viên muốn để lại thông tin liên lạc của họ để chúng tôi có thể đáp ứng với họ, họ được chào đón nhiều hơn để làm như vậy là tốt.