Ban Dịch vụ Sinh viên

Nhiệm vụ chính của Phòng Dịch vụ Sinh viên là nuôi dưỡng sự thành công của sinh viên và hỗ trợ toàn thể sinh viên của Đại học Charles R. Drew với các chương trình và dịch vụ thúc đẩy, nâng cao và phát triển sự phát triển toàn diện của sinh viên. Dịch vụ Sinh viên nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của sinh viên để đảm bảo họ được hỗ trợ trong suốt sự nghiệp đại học của mình với cộng đồng học tập phi thường là Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew. Các chính sách, hoạt động và nguồn lực mà Dịch vụ Sinh viên sử dụng trực tiếp phù hợp với các kỳ vọng mà Trường đặt ra cho sinh viên để đóng góp xuất sắc trong nỗ lực của họ đối với giáo dục, nghiên cứu và giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe.