Bác sĩ y tá gia đình

Chương trình Thạc sĩ Khoa học FNP của 51-credit, được hoàn thành thông qua nghiên cứu toàn thời gian trong môi trường lâm sàng, cung cấp một định dạng giáo dục điều hành linh hoạt, trong đó nội dung lý thuyết của tất cả các khóa học được giảng dạy trong một phiên cuối tuần mỗi tháng học kỳ. Phần còn lại của mỗi học kỳ được dạy bằng cách sử dụng cả phương pháp sư phạm trực tiếp và nâng cao về sư phạm cho sinh viên / giảng viên, thuyết trình giảng viên và làm rõ nội dung lý thuyết. Tất cả các khóa học lâm sàng được cung cấp như kinh nghiệm thực tế ngâm, được tiến hành trong giảng viên được phê duyệt, trong người, các thiết lập lâm sàng preceptored. Trình tự khóa học sau đây là bắt buộc cho chương trình học này: Học sinh được nhận vào ca khúc này như là một nhóm trong học kỳ mùa hè, mùa xuân hoặc mùa thu.

Bấm vào đây cho kế hoạch học tập: Y tá gia đình.