Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng - Chương trình Y tá Gia đình

Các Thạc sĩ Khoa học trong điều dưỡng viên y tá (NP) chương trình chuẩn bị y tá thực hành tiên tiến để quản lý việc chăm sóc cá nhân và gia đình. Chương trình NP được thiết kế cho các y tá có trình độ bằng cử nhân, những người quan tâm đến việc hoàn thành các yêu cầu của khóa học dẫn đến bằng đại học về điều dưỡng.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình NP với chuyên gia gia đình đủ điều kiện tham dự kỳ thi cấp chứng nhận từ Trung tâm chứng nhận điều dưỡng của Hoa Kỳ (ANCC) để lấy bằng chứng xác thực FNP-BC hoặc tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ thông qua Hiệp hội các học viên y tá Hoa Kỳ (AANP) kiếm được giấy chứng nhận NP-C. Sinh viên NP đã vượt qua thành công kỳ thi chứng chỉ quốc gia của họ sau đó có thể đăng ký cho cả Chứng nhận hành nghề y tá và số nội thất.