Hỗ trợ và Dịch vụ Học tập

Trung tâm Tài nguyên Học thuật (ARC) quan tâm đến mọi học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Tất cả học sinh có thể tham gia các buổi hội thảo ARC định kỳ và gặp gỡ trực tiếp với Chuyên viên Học tập, khi cần thiết để được huấn luyện học tập. ARC có sách, tập sách mỏng và tài nguyên web được thiết kế để giải quyết Quản lý thời gian, kỹ năng học tập, chiến lược kiểm tra và tài liệu APA cho những sinh viên cần hỗ trợ thêm. Học sinh có thể truy cập để viết các ứng dụng, học cách sử dụng tài nguyên thư viện, nhận trợ giúp với việc hình thành các nhóm nghiên cứu có cấu trúc và có quyền truy cập vào các nguồn lực quản lý căng thẳng khác nhau khi theo học Đại học Charles R. Drew.

Rhonda Jones, Ed.S
Chuyên gia học tập, Trung tâm tài nguyên học thuật
rhondajones@cdrewu.edu

Đối với các cuộc hẹn, vui lòng liên hệ Rhonda Jones, Chuyên gia học tập, tại rhondajones.cdrewu.edu