Bắt đầu tại CDU / Định hướng

Chúc mừng bạn đã chọn Đại học Y khoa Charles R. Drew!

Bắt đầu tại CDU sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để chuyển đổi thành công vào CDU. Thành công của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Nhấp vào menu thích hợp bên dưới để biết thêm thông tin về cách bắt đầu tại CDU.

 

Sinh viên mới đại học  

Sinh viên mới tốt nghiệp