Tài nguyên và dịch vụ dành cho sinh viên

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew cung cấp một loạt các dịch vụ được cung cấp cho sinh viên. Vui lòng tham khảo danh sách các liên kết bên dưới để biết thông tin và tài nguyên hữu ích.

Để biết thêm thông tin, số điện thoại chính của Phòng sinh viên của Bộ phận là (323) 568-3343. Số fax là (323) 568-4837. Giờ làm việc của văn phòng là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8: 00am đến 5: 00pm. Văn phòng đóng cửa với những ngày được liệt kê trong lịch trình kỳ nghỉ của trường.