Tài nguyên sinh viên không có giấy tờ

Tuyên bố hỗ trợ

CDU tôn vinh sự đa dạng. Như một giá trị, “sự đa dạng” thể hiện một yếu tố tinh túy của con người và công bằng xã hội cho tất cả mọi người. CDU tái khẳng định cam kết phục vụ tất cả các sinh viên, thành viên gia đình và cộng đồng không có giấy tờ của mình bằng cách cung cấp thông tin và nguồn lực để thúc đẩy tuyển sinh, duy trì và các cơ hội nghề nghiệp.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên nhằm thúc đẩy sự thành công trong học tập, tạo điều kiện cho sự tham gia của cộng đồng và xây dựng các kỹ năng lãnh đạo.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thân thiện và hỗ trợ, nâng cao trải nghiệm của trường đại học, xây dựng kỹ năng lãnh đạo và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và công dân.

Liên Hệ: StudentServices@c domainsu.edu