Thông tin quan tâm của sinh viên

Các chính sách của Đại học đối với các khiếu nại về học thuật và phi học thuật được công bố trong Danh mục Đại học.

Bộ phận Dịch vụ Sinh viên cam kết hoàn toàn vì hạnh phúc và mối quan tâm của tất cả sinh viên. Đại học Charles R. Drew tự hào tự nhận mình là một cơ sở lấy sinh viên làm trung tâm và tất cả sinh viên Đại học được quyền sử dụng hình thức liên lạc ẩn danh, an toàn với trường để bày tỏ bất kỳ đề xuất và mối quan tâm nào mà sinh viên có thể có. Sinh viên được khuyến khích liên hệ với Dịch vụ Sinh viên về những vấn đề này tại studentervices@c domainsu.edu.