Có thể 21 - Có thể 22, 2018, 12: 00am

Bài trình bày của tạp chí ung thư Journal với Tiến sĩ Steve Chung