Tháng 8 24, 2019, 12: 00am

Học kỳ mùa thu 2019 bắt đầu tháng 8 24, 2019
Thời gian thêm / thả bắt đầu tháng 8 24, 2019
Ngày cuối cùng của Thêm / Thả tháng 9 6, 2019