Tháng 9 21, 2019, 8: 00am

Khám phá CDU tháng 9 21th từ 8: 00 am-11: 30 am
Vui lòng điền vào mẫu RSVP: http://bit.ly/DiscoverCDU để tham dự sự kiện Open House của CDU vào Thứ Bảy, Tháng 9 21th từ 8am-11: 30am