Có thể 21 - Có thể 22, 2018, 12: 00am

Học viện Khoa học Thứ bảy II cần sự giúp đỡ của bạn!
Nhấp vào tờ bướm bên dưới để trợ giúp! ”

Trợ giúp Học viện Khoa học Thứ Bảy Kiếm $ 200,000!