Tháng 7 22, 2021, 2: 00pm

Diễn đàn Cộng đồng CDU là một diễn đàn ảo, nơi các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo cộng đồng thảo luận các vấn đề chính ảnh hưởng đến các cộng đồng có nguồn lực hạn chế.