Tháng 11 11, 2019, 12: 00am

Ngày cựu chiến binh (quan sát) Thứ hai, tháng 11 11, 2019 (Đóng cửa trường)