Tháng Chín
21
Tháng 9 21, 2019, 8: 00am
Tháng Mười
5
Tháng 10 5, 2019, 10: 00am
Tháng Mười
25
Tháng 10 25, 2019, 6: 30pm
tháng mười một
1
Tháng 11 1, 2019, 12: 00am
tháng mười một
13
tháng mười một
28
28 tháng 11 - 29 tháng 11, 2019, 1: 00am