Giới Thiệu

Chào mừng quý vị!

Lõi nghiên cứu sinh viên của UHI (UHI-SRC) đóng vai trò là Trung tâm nghiên cứu của người dùng để quảng bá và tăng cường đào tạo, giáo dục và hoạt động nghiên cứu của sinh viên tại CDU.

Tầm Nhìn
Để đáp ứng nhu cầu của quốc gia trong việc tăng cường sự đa dạng của lực lượng y sinh, hành vi và lâm sàng, tầm nhìn của UHI-SRC là tăng số lượng sinh viên thiểu số theo đuổi sự nghiệp trong ngành khoa học y sinh, lâm sàng, hành vi và xã hội thông qua tiếp xúc để nghiên cứu đào tạo và giáo dục.

Sứ Mệnh
Cùng với Kế hoạch chiến lược của CDU (Chủ đề 5, Mục tiêu 3), nhiệm vụ của UHISRC là tăng cường đào tạo và giáo dục nghiên cứu sinh viên đại học và sau đại học của CDU. Chúng tôi mong muốn thu hút sinh viên vào các chương trình đào tạo và giáo dục nghiên cứu sáng tạo và tương tác bao gồm phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật phòng thí nghiệm, nghiên cứu lâm sàng và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email: uhi-src@currentu.edu
OR
liên hệ: Dulcie Kermah, EdD, MPH
Giám đốc, UHI-Student Research Core
Trợ lý giáo sư, đại học y
E-mail: dulciekermah@crogenu.edu
Địa điểm: Phòng N161
Tòa nhà nghiên cứu và điều dưỡng khoa học đời sống
1748 118th Street East
Los Angeles, CA 90059