Giữ chân giảng viên

Mô hình Giải thưởng giữ chân giảng viên nhằm cung cấp quỹ duy trì giảng viên ngắn hạn cho các giảng viên có triển vọng cao hiện đang không có đại diện trong các ngành y sinh học, lâm sàng, hành vi, khoa học xã hội và khoa học sức khỏe cộng đồng, dựa trên nhu cầu và khả năng cuối cùng của họ để đảm bảo hỗ trợ tài trợ độc lập.

Giải thưởng giữ chân giảng viên RFA

Đơn đăng ký Giải thưởng Duy trì Khoa 2021

Tài liệu bổ sung:

Vui lòng liên hệ: sanaabbasi1@c end_u.edu