Nguồn

Trung tâm Tin học y sinh của CDU, như là một phần mở rộng của các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ, cung cấp một số nguồn lực để nâng cao năng suất và chất lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục tại CDU. Về cơ bản, đây là những công cụ phần mềm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, quản trị viên và sinh viên theo nhiều cách khác nhau.

Nắp màu đỏ

Mô hình Nghiên cứu thu thập dữ liệu điện tử là một ứng dụng phần mềm cho phép dễ dàng tạo các biểu mẫu nghiên cứu lâm sàng, khảo sát và các công cụ thu thập dữ liệu có liên quan với việc ghép nối dữ liệu tự động vào cơ sở dữ liệu phía sau.

Hồ sơ CDU

Cũng phục vụ như cơ sở dữ liệu giảng viên CDU thực tế, Profiles ứng dụng phần mềm cho phép các nhà nghiên cứu xác định các cộng tác viên khoa học và giáo viên cả ở CDU và, thông qua các mối liên kết với UCLA CTSI và Mạng nghiên cứu dịch RCMI (RTRN), khu vực và quốc gia.

Tài nguyên dữ liệu Los Angeles

Mô hình Tài nguyên dữ liệu Los Angeles (LADR, phát âm là "bậc thang") là một quan hệ đối tác với UCLA CTSI và các tổ chức khác nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu lâm sàng được phân loại, không xác định dữ liệu lâm sàng bao gồm tất cả cư dân của Quận Los Angeles. Với sự cho phép thích hợp, LADR có thể được sử dụng, liên quan đến nhau, để thiết lập sự tồn tại của các nhóm thuần tập để chuẩn bị các ứng dụng tài trợ nghiên cứu; tiến hành nghiên cứu dịch tễ học; đếm dân số với các tiêu chí khác nhau; và thông qua các đối tác tham gia và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ, tuyển dụng các đối tượng để thử nghiệm lâm sàng.

Nghiên cứu Sức khỏe là gì? Một video hoạt hình để giải thích việc tham gia nghiên cứu sức khỏe cho các nhóm dân cư đa văn hóa có trình độ văn hóa thấp

Nghiên cứu cho thấy rằng những người có kỹ năng đọc viết hạn chế thường cởi mở hơn với các tài liệu thông tin dựa trên phương tiện trực quan, chẳng hạn như các video giáo dục hoạt hình. Với sự tài trợ của NIH, Tiến sĩ Sheba George tại CDU, phối hợp với Health Nuts Media, đã phát triển một kịch bản dựa trên một bài phê bình tài liệu có hệ thống bà đã tiến hành các rào cản chính và tạo điều kiện cho thiểu số tham gia vào nghiên cứu lâm sàng. Video hoạt hình có tên “Nghiên cứu Sức khỏe là gì?”Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, dựa trên kịch bản và được cho là có thể chấp nhận được đối với các cộng đồng da màu đa văn hóa có thu nhập thấp (người Mỹ gốc Phi, người Latinh, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương) nâng cao hiểu biết về nghiên cứu sức khỏe.