Trung tâm nghiên cứu và Viện

Tầm nhìn của Đại học Y khoa và Khoa học Đại học Charles Drew (CDU) là một nguồn tài nguyên quốc gia hàng đầu để tiến hành nghiên cứu lâm sàng và dịch thuật, tạo ra các giải pháp có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và văn hóa. dân số nghèo. Bằng cách thúc đẩy các chiến lược tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các nhóm nghiên cứu và giữa các nhà điều tra và cộng đồng, CDU tạo ra các giải pháp thực hành mới nhất để biến đổi sức khỏe của các cộng đồng không được hỗ trợ có thể được sử dụng làm mô hình sáng tạo trên toàn quốc và trên thế giới.