Thông tin liên lạc

Hội đồng xét duyệt
Văn phòng Nghiên cứu Liêm chính và Tuân thủ
Địa chỉ nhận thư: Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059

Điện thoại: (323) 563-5902
SỐ FAX: (323) 563-4826
E-mail: irb@cdrewu.edu
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8: 00 am - 5: 00 pm