Ban tổ chức an toàn sinh học thể chế

Danh sách các thành viên IBC (Hiệu quả 05 / 24 / 2018)

Tên (Cuối cùng, Đầu tiên)

Bằng cấp

Liên kết CDU

Trạng thái thành viên

Porszasz-Reisz, Suzanne (Chủ tịch)

Tiến sĩ

Vâng

Bỏ phiếu

Ashley, Melvin

MT

Không

Bỏ phiếu

Assanah, Edward (Cán bộ an toàn sinh học)

BSc

Vâng

Bỏ phiếu

Du, Christina

DVM

Vâng

Bỏ phiếu

Hatchett, Tatiana

BS

Không

Bỏ phiếu

Hsia, Stanley

MD

Vâng

Bỏ phiếu

Kuper, Deanna

MS, MEd

Không

Bỏ phiếu

Liu, Yanjun

Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ

Vâng

Bỏ phiếu

Reyes, Urlette

EdD

Không

Bỏ phiếu

Tsao, James (Phó Chủ tịch)

MD

Vâng

Bỏ phiếu