Ban tổ chức an toàn sinh học thể chế

Danh sách các thành viên IBC (Hiệu quả 11 / 27 / 2019)

Tên (Cuối cùng, Đầu tiên)

Bằng cấp

Liên kết CDU

Trạng thái thành viên

Sinha-Hikim, Amiya (Chủ tịch)

Bằng Tiến sĩ

Bỏ phiếu

Du, Christina

DVM

Bỏ phiếu

Hsia, Stanley

MD

Bỏ phiếu

Kuper, Deanna

MS, MEd

Không

Bỏ phiếu

Liu, Yanjun

Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ

Bỏ phiếu

Reyes, Urlette

EdD

Không

Bỏ phiếu

Tsao, James (Phó chủ tịch)

MD

Bỏ phiếu

Wong, William (Phó chủ tịch)

MS

Bỏ phiếu