Peregrina Arciaga, MD
Giám đốc, Trung tâm mô phỏng Charles R Drew; Trợ lý Trưởng khoa Y tế
(323) 563-4807

Phó Giáo sư

Peregrina L. Arciaga, MD, Khoa Gây mê, Phó Giáo sư, MD, Đại học California / Los Angeles 2012; Giáo dục y khoa sau đại học: Gây mê, Trung tâm y tế King Drew, 2002, Chứng nhận hội đồng, Gây mê, 2004. Giám đốc, Trung tâm mô phỏng Charles R. Drew; Trợ lý Trưởng khoa Y sinh.

Email phụ: parciaga@dhs.lacounty.gov