COBB East
 • Thượng viện học thuật
 • Phòng hội đồng quản trị COBB
 • Nhân sự
 • Trung tâm tài nguyên học tập
 • Thư viện
 • Lương bổng
 • Văn phòng Provost
 • Quản lý rủi ro
 • Chiến lược & Phát triển chiến lược

COBB West
 • Tuyển sinh
 • Trung tâm nghiên cứu y sinh

Tòa nhà Keck
 • Đại học Khoa học và Sức khỏe

Mervyn M. Dymally Trường điều dưỡng
 • Viện nghiên cứu quốc gia