Khoa Tuyển dụng và Giữ chân

Tuyển dụng

Lộ trình nghiên cứu của CDU
Giải thưởng tài trợ duy trì (xem thông báo cơ hội tài trợ)

Tuyển dụng
Xin vui lòng xem các vị trí mở trên Trang web việc làm CDU

Mở hiện tại:

FACULTY (HIV CLUSTER TRUNG CẤP CẤP ĐỘ)

Giải thưởng Tài trợ duy trì lộ trình nghiên cứu CDU (xem thông báo cơ hội tài trợ)

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU / PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Retention

Lộ trình nghiên cứu của CDU
Giải thưởng tài trợ duy trì (xem thông báo cơ hội tài trợ)