Nhà khoa học mới nổi

Mô hình Giải thưởng nhà khoa học mới nổi nhằm mục đích tăng cường giữ chân các cá nhân hiện không có đại diện trong các ngành y sinh, lâm sàng, hành vi, khoa học xã hội và khoa học sức khỏe cộng đồng bằng cách cung cấp hỗ trợ một phần (giai đoạn hai năm) cho sự phát triển và chuyển đổi Khoa Cơ sở từ hỗ trợ phát triển nghề nghiệp sang điều tra viên độc lập -các khoản hỗ trợ tài trợ cho nghiên cứu được khởi xướng.

Ứng dụng giải thưởng nhà khoa học mới nổi năm 2021

Giải thưởng nhà khoa học mới nổi RFA

Tài liệu bổ sung:

Vui lòng liên hệ: sanaabbasi1@c end_u.edu