M.Alfred Haynes Bài giảng

Tôn vinh di sản của Tiến sĩ M. Alfred Haynes bằng cách tăng cường chương trình giảng dạy CDU và nâng cao nhận thức và thảo luận về sự chênh lệch về sức khỏe, các yếu tố quyết định xã hội, chính sách và phương pháp giáo dục để nâng cao sức khỏe trong các cộng đồng thiếu năng lực và thiếu nguồn lực.