Chương trình

Mục tiêu của chúng tôi tập trung vào việc xây dựng, củng cố và duy trì cơ sở hạ tầng nghiên cứu của CDU. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là cung cấp cơ hội phát triển chuyên nghiệp cũng như tìm hiểu về trải nghiệm mới từ những người và không gian đa dạng. Dưới đây là danh sách các chương trình chúng tôi cung cấp:

UHI Research Retreat (Đăng ký nhấn vào đây.)
M. Alfred Haynes Bài giảng
Dòng ngoại giao
Phát triển @ CDU
Đang tiến hành @ CDU
Sê-ri tài trợ
Đặt @ CDU