Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email: uhi-src@currentu.edu

OR

Liên hệ:
Dulcie Kermah, EdD, MPH
Giám đốc, UHI-Student Research Core
Trợ lý giáo sư, đại học y
E-mail: dulciekermah@crogenu.edu
Vị trí: Phòng N161
Tòa nhà nghiên cứu và điều dưỡng khoa học đời sống
1748 118th Street East
Los Angeles, CA 90059