Mô hình Giải thưởng tài trợ cho cây cầu nhằm tăng cường đáng kể khả năng cạnh tranh đối với nguồn tài trợ chính của liên bang (ví dụ NIH, CDC, HRSA) trong các dự án nghiên cứu về sức khỏe và sự chênh lệch sức khỏe thiểu số liên quan đến việc phát triển các ứng dụng y tế mới dẫn đến cải thiện thực hành chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt đối với các bệnh ảnh hưởng không tương xứng đến các nhóm dân tộc ở Khu vực Nam Los Angeles và các cộng đồng xung quanh. Vì mục tiêu này, Giải thưởng Tài trợ Cầu nối nhằm hỗ trợ việc duy trì đội ngũ giảng viên nghiên cứu của CDU tham gia vào lĩnh vực khoa học về sức khỏe và sự chênh lệch sức khỏe thiểu số. Bấm vào đây để truy cập Giải thưởng Tài trợ Cầu nối.