Thông báo cơ hội tài trợ

  • Giải thưởng tài trợ cho cây cầu Đăng ký ở đây
  • Giải thưởng Bảo hiểm Gap Khoa (ứng dụng cán) Đăng ký ở đây
  • Giải thưởng nhà khoa học mới nổi (khai mạc tháng 3 2019)
  • Giải thưởng tài trợ duy trì (không mở)
  • Giải thưởng giáo sư ưu đãi (không mở)