Chào mừng bạn đến với Viện Y tế đô thị

NGHIÊN CỨU HỌC SINH: TĂNG TRƯỞNG TIẾP TỤC TIẾP THEO CÁC CHUYÊN NGHIỆP SỨC KHỎE

Sứ Mệnh

Hướng dẫn trường đại học phân bổ các quỹ tài trợ để hỗ trợ các hoạt động nhằm tối đa hóa nỗ lực của trường đại học nhằm cải thiện cơ bản tình trạng sức khỏe của các cộng đồng chưa được phục vụ thông qua hỗ trợ nghiên cứu y sinh và hành vi cũng như chuyển dịch của nó thành các kết quả lâm sàng chất lượng cao, cải thiện sức khỏe cộng đồng và sức khỏe tiến bộ chính sách.