Kế hoạch thực hiện cơ quan liên bang

Hướng dẫn thống nhất - Kế hoạch thực hiện các cơ quan liên bang

Các cơ quan liên bang thực hiện kế hoạch Hướng dẫn thống nhất.

Các cơ quan liên bang

Tất cả các cơ quan liên bang - Quy tắc cuối cùng tạm thời - Cơ quan cấp chứng chỉ liên bang thực hiện các yêu cầu hướng dẫn thống nhất của OMB, đăng 12 / 19 / 14 trong Đăng bạ Liên bang

Mô hình Quy tắc hàng năm của Quy chế Liên bang (CFR) là hệ thống hóa các quy tắc chung và vĩnh viễn được công bố trong Sổ đăng ký Liên bang của các phòng ban và cơ quan của Chính phủ Liên bang do Văn phòng Đăng ký Liên bang (OFR) và Văn phòng Xuất bản Chính phủ xuất bản.

Sở Giáo dục:

Tài nguyên đào tạo được phát triển bởi ED

Viện Y tế Quốc gia (NIH):

Quỹ khoa học quốc gia (NSF):