Chính sách và thủ tục

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để xem và / hoặc in bản cập nhật của Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew, Văn phòng Chương trình Tài trợ Chính sách và thủ tục

 

Chính sách và thủ tục

Để truy cập các Chính sách và Thủ tục của OSP, hãy nhấp vào Các vấn đề về Học viện, sau đó nhấp vào Các Vấn đề Nghiên cứu (OSP).

Hướng dẫn sử dụng OSP

Khả năng cho phép của chi phí

(Các) hướng dẫn OSP về Khả năng cho phép của Chi phí.

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ & ACRONYMNS

Các Quy tắc và Quy định của Nhà tài trợ Liên bang Quy định của Liên bang

Acquisition.gov

Quản lý Tài nguyên & Dịch vụ Y tế (HRSA)

Viện Y tế Quốc gia

Quỹ khoa học quốc gia (NSF)

Văn phòng Quản lý và Ngân sách - Bộ luật Quy định Liên bang

Bộ Giáo dục Mỹ

Cục quản lý dịch vụ tổng hợp Hoa Kỳ 

Tài nguyên kiểm soát nội bộ