Danh sách thành viên IRB

Danh sách các thành viên IRB (Hiệu quả 9 / 22 / 2017)

Tên (Cuối cùng, Đầu tiên)

Bằng cấp

Liên kết CDU

Khoa học (S) hoặc phi khoa học (NS)

Trạng thái thành viên

Chuyên môn

Bazargan, Shahrzad (Phó Chủ tịch)

Tiến sĩ

Vâng

S

Bỏ phiếu

Xã hội học

Campbell, Danielle

MPH

Vâng

S

Bỏ phiếu

Sức khỏe cộng đồng

Chan, Shirley

PharmD

Không

S

Bỏ phiếu

Dược sĩ

Gulley, Kevon

AA

Không

NS

Bỏ phiếu

Cộng Đồng, Đại Diện Tù Nhân

Marks, George (Chủ tịch)

MD

Vâng

S

Bỏ phiếu

Người chuyên môm về bịnh tim

Martins, David

MD

Vâng

S

Bỏ phiếu

Nghiên cứu lâm sàng

McGhee, Eva

Tiến sĩ

Vâng

S

Bỏ phiếu

di truyền học

Shaheen, Magda

Tiến sĩ

Vâng

S

Bỏ phiếu

Dịch tễ học

Williams, Pluscedia

BA

Vâng

NS

Bỏ phiếu

cộng đồng

10.Uyanne, John

MD

Vâng

S

Bỏ phiếu

Nội khoa, Lão khoa

Hsia, Stanley

MD

Vâng

S

Luân phiên

Nội tiết & Metabolism

Orum-Alexander, Gail

PharmD

Vâng

S

Luân phiên

Dược sĩ

Tareen, Tareen

MD

Vâng

S

Luân phiên

Thận

Tom, Peter

PharmD

Vâng

S

Luân phiên

Dược sĩ

Kizzie-Gillett, Constance

ML

Vâng

NS

Luân phiên

cộng đồng