Ủy ban an toàn sinh học thể chế

Ủy ban an toàn sinh học thể chế (IBC) là một ủy ban toàn cầu, được thành lập để đảm bảo tiến hành nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng các tác nhân sinh học nguy hiểm, như phân tử DNA tái tổ hợp (rDNA), tác nhân gây bệnh, vi rút gây ung thư, các tác nhân gây nhiễm khác và chọn các tác nhân và độc tố tại Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew. Ủy ban này đặt ra các mức ngăn chặn theo Hướng dẫn của Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Trách nhiệm của IBC như sau:

  • Đánh giá các dự án nghiên cứu sử dụng DNA tái tổ hợp, các tác nhân gây nhiễm cho người, động vật và thực vật, các vật liệu có khả năng lây nhiễm khác, các tác nhân chọn lọc và độc tố sinh học, vật liệu của con người bao gồm máu, tế bào, mô người và các chất dịch cơ thể khác, xenotransplant và chuyển gen ;
  • Thực hiện các nguyên tắc NIH và CDC và các quy định hiện hành khác cho nghiên cứu liên quan đến rDNA và các đại lý được liệt kê ở trên;
  • Đảm bảo nghiên cứu liên quan đến rDNA và các tác nhân được liệt kê ở trên không gây nguy hiểm cho sự an toàn của các nhà nghiên cứu, công nhân, đối tượng nghiên cứu, cộng đồng và môi trường;
  • Phổ biến thông tin về các vấn đề kỹ thuật và chính sách liên quan đến rDNA và các tác nhân được liệt kê ở trên được sử dụng trong nghiên cứu;
  • Rà soát rủi ro tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; và
  • Xây dựng các chính sách và quy trình xử lý thích hợp rDNA và chất thải sinh học.