Đơn vị hành chính nghiên cứu

Văn phòng Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Y tế là hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trong khuôn viên trường. OVPRHA đang ở đây để cải thiện sự an toàn, hiệu quả và cung cấp sự hỗ trợ quy định cần thiết cho mọi nhà nghiên cứu. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nhà nghiên cứu để họ có thể dành thời gian của họ trong cuộc chiến để loại bỏ sự khác biệt về sức khỏe.

Về Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu Tiến sĩ Jay Vadgama

Sơ đồ tổ chức

Đơn vị hành chính nghiên cứu