Ngày Giáng sinh Thứ tư, Tháng 12 25, 2019

Đóng cửa kỳ nghỉ mùa đông Thứ ba, tháng 12 24, 2019-Thứ ba, tháng 1 1, 2020

Đêm giao thừa thứ ba, tháng 12 31, 2019

Đóng cửa kỳ nghỉ mùa đông Thứ ba, tháng 12 24, 2019-Thứ ba, tháng 1 1, 2020

Chu kỳ ứng dụng 2020 - Ngày quan trọng:

 • Ứng dụng mở - Tháng 12 15th
 • Đóng ứng dụng - Tháng 3 16th
 • Phỏng vấn - Tháng 4 - Tháng 5 2020
 • Thông báo chấp nhận - Có thể 1 - Có thể 31, 2020
 • Bắt đầu chương trình - tháng 8 2020
 • Kết thúc chương trình - 2020 tháng 7

Quy trình nộp đơn:

Chu kỳ ứng dụng 2020 - Ngày quan trọng:

 • Ứng dụng mở - Tháng 12 15th
 • Đóng ứng dụng - Tháng 3 16th
 • Phỏng vấn - Tháng 4 - Tháng 5 2020
 • Thông báo chấp nhận - Có thể 1 - Có thể 31, 2020
 • Bắt đầu chương trình - tháng 8 2020
 • Kết thúc chương trình - 2020 tháng 7

Quy trình nộp đơn:

Chu kỳ ứng dụng 2020 - Ngày quan trọng:

 • Ứng dụng mở - Tháng 12 15th
 • Đóng ứng dụng - Tháng 3 16th
 • Phỏng vấn - Tháng 4 - Tháng 5 2020
 • Thông báo chấp nhận - Có thể 1 - Có thể 31, 2020
 • Bắt đầu chương trình - tháng 8 2020
 • Kết thúc chương trình - 2020 tháng 7

Quy trình nộp đơn: