Tài liệu và chính sách được Thượng viện học phê duyệt

Thượng viện học thuật là cơ quan lập pháp của Đại học cung cấp một diễn đàn để trao đổi ý tưởng lẫn nhau. Trong trường hợp này, Thượng viện có thể lập pháp các vấn đề liên quan đến nhiều hơn một trường đại học, đơn vị học tập, hoặc lợi ích đại học chung. Thượng viện sẽ đưa ra các quy tắc, quy định, và Quy chế, vì nó có thể được khuyến khích cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả các luật lệ đều phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.