Tài nguyên và Liên kết

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp của CDU nhằm giải quyết toàn diện vấn đề cung cấp cho việc sơ tán trật tự của Đại học trong các tình huống khẩn cấp. Mục tiêu chính của việc di tản là việc loại bỏ nhanh chóng, có hệ thống của tất cả mọi người từ các khu vực nguy hiểm, đến khu vực lắp ráp an toàn, để giải thích cho tất cả nhân viên, học sinh, khách và khách, và đảm bảo toàn bộ khu vực sơ tán.

https://www.osha.gov/
http://www.dir.ca.gov/DOSH/
http://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm
https://www.dir.ca.gov/occupational_safety.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp
http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh1.html
http://www.caltrans.ca.gov/
http://www.asse.org/
http://www.nfpa.org/Home/index.aspx
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.nsc.org/pages/home.aspx
https://www.bhhc.com/workers-compensation/safety-resources.aspx