Liên hệ với chúng tôi

Phòng quản lý rủi ro 
E-mail:hrdept@cdrewu.edu

Điện Thoại: (323) 563-5827
Số fax: (323) 563-5946

Địa chỉ: 
1731 E. 118th St., 2nd Tầng
Los Angeles, CA 90059

Giờ Làm Việc: 
8 am - 5 pm
Thứ hai thứ Sáu

Nhân viên

Elias Munoz, JD
Giám đốc nhân sự tạm thời

Chuyên viên quan hệ nhân viên cấp cao
Điều phối viên Title IX
Phòng Nhân sự
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA 90059
Điện thoại: (323) 563-9318
Fax: (323) 357-3685

Armando Estrada, MS
Giám đốc quản lý rủi ro và 
An toàn và an ninh trường 

Quản lý rủi ro 
(323) 563-3404 
mailto: armandoestrada@cdrewu.edu
COBB 298