Bồi thường lao động

Người lao động Bồi thường bảo hiểm bắt buộc dành cho tất cả nhân viên đủ điều kiện tại California. Nó được thiết kế để cung cấp cho nhân viên chăm sóc y tế ngay lập tức khi họ bị thương hoặc bị bệnh tại nơi làm việc. Các lợi ích khác ngoài chăm sóc y tế cũng được cung cấp.

Tìm hiểu thêm thông tin về Ergonomics

Phòng Nhân sự
(323) 563-5827

Thông tin chi tiết về chính sách nhân sự của trường.