Bảo hiểm / Nộp đơn khiếu nại

Tất cả các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm phải được chuyển đến văn phòng Quản lý rủi ro. Tất cả các khiếu nại cho người hoặc tài sản bất kể mức độ nhỏ phải được báo cáo tới văn phòng Quản lý rủi ro càng sớm càng tốt. Yêu cầu bồi thường cho Người lao động phải được báo cáo ngay lập tức. Quản lý rủi ro sẽ liên hệ với trung tâm tuyển dụng công ty Berkshire Hathaway Homestate Claims. Tất cả các khiếu nại sẽ được báo cáo cho Nhà cung cấp bảo hiểm bồi thường cho người lao động của CDU bởi Người quản lý rủi ro. Đại diện dịch vụ khách hàng của văn phòng yêu cầu bồi thường sẽ yêu cầu thông tin có trong bảng báo cáo thương tích.